Posted on

SAT ที่มีความสำคัญกับการเรียนต่อ

SAT เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนที่มีความประสงค์จะไปเรียน หรือศึกษาต่อในอนาคต ปัจจุบันแนวทางการเลือกเรียนในระดับสูงอย่างระดับปริญญามีการใช้ความรู้ความสามารถ และที่สำคัญการวางแผนอนาคตไว้สำหรับการเรียน การศึกษาต่อในอนาคตด้วยตนเองอย่างดี การสอบเอาคะแนนวัดผลที่ใช้ยื่นในการศึกษาต่อจึงมีความเป็นต่อและได้เปรียบกว่าในการนำไปใช้ในการสมัครสอบเข้าของทางมหาลัยทั้งใน และนอกประเทศด้วย

ความสำคัญของ SAT มีขึ้นจากการที่มีความนิยมเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศมากขึ้นหลังสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือหลักสูตรอินเตอร์ ที่เรียกกันว่านานาชาติเองก็จำเป็นต้องมีคะแนนตัวนี้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้วยเช่นกัน

 

การสอบวัดผล SAT

–  ในการสอบ SAT นี้เป็นการวัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมโดยการใช้ข้อสอบกลางที่ออกโดย “คอลเลจ บอร์ด” เป็นองค์กรณ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรของอเมริกาเป็นผู้จัด ซึ่งกระจายศูนย์สอบในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเป็นการสอบแบบสากลเหมือนกันหมด

–  เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน การใช้ข้อสอบกลางอย่าง SAT จึงเป็นตัวชี้วัดได้ดี อีกทั้งใช้กันทั่วโลกเป็นสากลในการสอบ และการยื่นเรียนต่อได้เหมือนกันหมด